Privacy

DRIES Service

Privacyverklaring

WarmGedeeld respecteert de privacy van haar klanten, in het bijzonder hun rechten met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens

De aan u beschikbaar gestelde privacy policy is de enige versie die van toepassing is, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

 

Artikel 1 - Wettelijke bepalingen

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”):
WarmGedeeld, gevestigd te Zilverschoon 30, 6922GV DUIVEN, Kvk-nummer: 65932315.

Website (hierna ook “De website”):
WarmAan het IJ.nl welke WarmGedeeld in diens functie als beheerder namens de opdrachtgever gebruikt.

De Website is in deze een informatiekanaal en toegang tot uw eigen gegevens in een zogenoemde klantenportal. Warm Aan het IJ is de naam waarmee WarmGedeeld namens diens opdrachtgever met u communiceert.

Artikel 2 – De verwerking van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden verzameld door WarmGedeeld. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

Wij verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens van u:
Naam
Geslacht
Adresgegevens
e-mailadres(sen)/telefoonnummer(s)
bankrekeningnummer(s)
BSN
Geboortedatum/leeftijd
Geboorteplaats
Overige gegevens die u eventueel zelf verstrekt waaronder maar niet beperkt tot de samenstelling van uw huishouden en overige in relatie tot de levering en dienstverlening.

Artikel 3 - Doel van de verwerking

We verzamelen uw persoonsgegevens niet zomaar. Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor:
- Een betere dienstverlening naar u toe met bijvoorbeeld de mogelijkheid toegang te verkrijgen tot uw eigen gegevens middels een klantenportal
- Het onderhouden van relaties met u alsmede u te kunnen bellen, mailen, aanschrijven aangaande onze dienstverlening, de levering en eventuele wijzigingen
- Het doen van mededelingen via de post, mails en/of nieuwsbrieven
- Het voldoen aan een wettelijke verplichting
- Facturatie van vastgestelde geleverde warmte en koude
- Dienstverlening aangaande geleverde kwaliteit geleverde warmte en koude
- Dienstverlening functioneren van de binneninstallatie warmte en koude in het/uw perceel

Artikel 4 - Registratie en delen van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden geregistreerd in een (elektronisch) register.

Uw persoonsgegevens worden met verschillende derden gedeeld om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichtingen en in het kader van de levering van warmte en koude alsmede diens dienstverlening. Te denken hierbij valt aan het callcenter om meldingen aan te nemen en door te zetten, onderhoudspartijen om service en onderhoud uit te voeren, administratiekantoor voor facturatie en administratie, ICT voor controle van de systemen op goede werking en de Belastingdienst. Met bedrijven die u gegevens voor ons gebruiken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Artikel 5 - Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@WarmAan het IJ.nl
Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

Artikel 6 – Wettelijke verplichtingen

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de betrokkene wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.

Artikel 7 - Commerciële aanbiedingen

U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder, wanneer u daar toestemming voor heeft gegeven. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende adres:  info@WarmAan het IJ.nl
Uw gegevens worden niet gebruikt door partners van de verantwoordelijke voor commerciële doeleinden.

Artikel 8 - Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt op de harde schijf van je computer. Een cookie bevat gegevens zodat je bij elk bezoek aan onze website als bezoeker kan worden herkend. Het is dan mogelijk om onze website speciaal op jou in te stellen en het inloggen te vergemakkelijken.

Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:
- Functionele cookies: zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie.

Artikel 9 - Bewaartermijn gegevens

De door de beheerder verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.

Artikel 10 - Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Artikel 11 - Contact

Voor verzoeken, vragen, productinformatie of meer informatie, kunt u zich richten tot: Warm Aan het IJ, info@WarmAan het IJ.nl, +31 (0)85 06 55 360 (keuze 3) .

Deze privacyverklaring is van toepassing vanaf 24 mei 2018 tot nader order.